วิทยากรและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สู่การเป็นนักนวัตกรสังคม เป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน ท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  (โครงการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566)

 

ความคิดเห็น