นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 สุรินทร์  ในวันที่ 19 มกราคม 2566

ความคิดเห็น