นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุบลราชธานี   ในวันที่ 20 มกราคม 2566

ความคิดเห็น