สาขาวิชานวัตกรรมอาหารจัดการประกวดนวัตกรรมอาหารในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 6 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น