อบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล หัวข้อ “การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์” วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 172122 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น