โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงสู่ห้องเรียนเสมือน จริง” ด้วยหลักสูตร “บูรณาการสื่อการสอนในโลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial”

ความคิดเห็น