เข้าร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน
ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลันราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 15 มีนาคม 2566

 

ความคิดเห็น