กำลังทำการวิจัยเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยระบบอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 66

ความคิดเห็น