นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรมการค้นหาจุดเด่นของชุมชนบ้านบุลาวร่วมกับชาวบ้าน สำหรับการออกแบบลายผ้าที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนตนเอง

ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ในโครงการยกระดับลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยนวัตกรรมออกแบบลายผ้าสู่การตลาดออนไลน์
ณ ศาลาประชาคมบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ความคิดเห็น