เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 6 มีนาคม 2566 ณ ลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต

ความคิดเห็น