โครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2566

นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์ ( BRU Dome)

วันที่  9 พฤศจิกายน 2565

ความคิดเห็น