วันที่ 19 มีนาคม 2566 เข้าร่วมและเป็นพิธีกรในการประชุมนักศึกษาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์: กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร15) และร่วมแสดงความยินดีกับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับบรรจุราชการ

ความคิดเห็น