นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบลายผ้าไหมอัตลักษณ์บ้านบุลาว ด้วยโปรแกรมออกแบบลายผ้า
ในโครงการยกระดับลวดลายอัตลักษณ์ผ้าทอมือบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยนวัตกรรมออกแบบลายผ้าสู่การตลาดออนไลน์

ณ ศาลาประชาคมบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 มกราคม 2566

ความคิดเห็น