เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 25 วันที่ 16 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น