อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (Social Impact Assessment : SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI)
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น