วันที่ 18 มีนาคม 2566 พานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “คณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาคณิตศาสตร์ของ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยในงานมีกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ การนำเสนอโครงงาน/วิจัย/นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ฯลฯ 

 

ความคิดเห็น