ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายตำบลสะแกโพรง กลุ่มทอผ้าบ้านบุลาว

ความคิดเห็น