วันที่ 17 มีนาคม 2566 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ความคิดเห็น