โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า มูลนิธิถันยรักษ์ต้านมะเร็งเต้านม” วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.๐0 น.

  • กิจกรรมสร้างแกนนำนักศึกษา

ความคิดเห็น