วันที่ 17-18 มีนาคม 2566 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตงานวิจัย R2R ให้ก้าวไกล สร้างนักวิจัยให้ก้าวหน้า โดยท่านวิทยากรผศ.ดร. สมรภพ บรรหารักษ์

ความคิดเห็น