วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา เข้าร่วมอบรมโครงการ “ทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ความคิดเห็น