คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมอบรมโครงการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 เวลา 9.30 – 16.30 น.

 

ความคิดเห็น