ผู้วิจัย

จินดาพร สืบขำเพชร ธีระวิทย์ พลโคกก่อง

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณสมบัติแผ่นชิ้นไม้อัดต้านทานการลามไฟจากเปลือกข้าวโพดเคลือบเจลาตินปลา ทำการอัดขึ้นรูปแบบแผ่นขนาด 150x150x150 mm3 โดยใช้กาวฟอร์มัลดีไฮด์เป็นตัวประสาน ในอัตราส่วนของตัวประสานต่อเปลือกข้าวโพดแห้ง 30 : 70 ขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดเย็นในแม่พิมพ์เป็นเวลา 30 นาที ด้วยแรงกด 35.56 จากนั้นนำไปแช่ในเจลาตินปลาเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ชิ้นงานดังกล่าวนำมาทดสอบคุณสมบัติต้านทางการลามไฟตามมาตรฐาน UL 94 พบว่า แผ่นชิ้นไม้อักต้านทานการลามไฟจากเปลือกข้าวโพดเคลือบเจลาตินปลาไม่เกิดการเผาไหม้ จากนั้นทำการทดสอบคุณสมบัติชิ้นงานตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ ที่ความหนาแน่นปานกลาง (มอก. 2547) สำหรับคุณสมบัติเชิงกายภาพ มีความหนาแน่นเฉลี่ย 517.47 ปริมาณความชื้น ร้อยละ 12.30 รวมทั้งการพองตัวตามความหนาร้อยละ 5.34 และทดสอบคุณสมบัติเชิงกล พบว่า ความต้านทางแรงดัด (MOR) 6.92 MPa มอดูลัสยืดหยุ่น (MOE) 348.43 MPa และความต้านแรงดึงตั้งฉากกับผิวหน้า 0.060 MPa จากข้อมูลดังกล่าวพบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดต้านทานการลามไฟจากเปลือกข้าวโพดเคลือบเจลาตินปลามีคุณสมบัติทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ : ความหนาแน่นปานกลาง มอก.876-2547 แต่ยังขาดคุณสมบัติเชิงกล และจากการวิเคราะห์ลักษณะสัณฐานตามพื้นผิวของแผ่นชิ้นไม้อัดต้านทานการลามไฟจากเปลือกข้าวโพดเคลือบเจลาตินปลาที่กำลังขยาย 30, 50, 100, 200 และ 500 เท่า ด้วยกล้องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่าเจลาตินปลาสามารถเกาะติดพื้นผิวในลักษณะที่กระจายตัวทั่วทั้งผิวเรียบและขรุขระสลับกัน ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะของแผ่นชิ้นไม้อัด ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าแผ่นชิ้นไม้อัดต้านทานการลามไฟจากเปลือกข้าวโพดเคลือบเจลาตินปลา สามารถต้านทานการลามไฟได้จริงและเหมาะสำหรับการนำมาแปรรูปใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่งและงานเฟอร์นิเจอร์

ความคิดเห็น