เข้าร่วมประชุมและอภิปรายเพื่อประเมินผลโครงการจัดทำฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Big Data ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น