เมื่อวันที่ 13 มีนาคม  2566  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4 จัดโดย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น