เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  ได้เข้าร่วมอบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล หัวข้อ “การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์”  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น