วันที่ 14 มีนาคม 2566 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรระยะสั้น  เรื่องพัฒนาหลักสูตรสู่ระบบออนไลน์ BRU Mooc ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น