ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น