อบรมการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ําและการเพาะปลูกข้าว ด้วยข้อมูลดัชนีเสี่ยงความแห้งแล้งเชิงพื้น 22-23 สิงหาคม 2565

ความคิดเห็น