กลุ่มวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ในหัวข้อเรื่องการเคลื่อนที่โดยใช้รางลมไร้แรงเสียดทาน และการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง ให้แก่โรงเรียนสตึก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

 

https://physics.bru.ac.th/2022/11/26/%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b8%812565/

ความคิดเห็น