16 มกราคม 2566 คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ออกนิเทศ ติดตามและประเมินผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.บุรีรัมย์ ณ โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น