ตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง
นิยายแชต : สภาพและความสัมพันธ์กับบริบทสังคมปัจจุบัน
Chat Fiction: Condition and Relationship with Current Social Context
ในวารสารฟ้าเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วรโชติ ต๊ะนา
กีรติกานต์ ปริทารัมย์
นิภา จุลลาศรี
รัชฎาภรณ์ พุฒพันธ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
อาจารย์อุภาวัณณ์ นามหิรัญ

อ่านบทความได้ที่ : https://so01.tci-thaijo.org/inde…/FaNJ/article/view/257281

ความคิดเห็น