แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ครั้งที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

https://sites.google.com/bru.ac.th/performance-report/home

  • ด้านการสอน
  • ด้านการวิจัย
  • ด้านบริการวิชาการ
  • ด้านการพัฒนาตนเอง
  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ด้านการมีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม
  • ด้านสนับสนุนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

https://pa.bru.ac.th/

ความคิดเห็น