ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนในรายวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งการเรียนในรายวิชาดังกล่าวเป็นการศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความรู้ ควาสามารถ  hard skill และยังพัฒนานักศึกษาในเรื่อง soft skill เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎี นำความรู้ภาคทฤษฎี ลงสู่ภาคปฏิบัติ โดยการจัดโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จริง ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้กระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาพนักงาน มาใช้จริง

ความคิดเห็น