เป็นอาจารย์นิเทศนักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น