ด้วยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ในภาคการเรียนที่ 2/2565 ณ สถานการประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทางสาขาวิชาฯ ได้จัดคณาจารย์เพื่อออกนิเทศนักศึกษาที่ออกฝึก เพื่อเป็นการติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาตามหน่วยงานต่าง ๆ

 

ความคิดเห็น