ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะ

โครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
BRU Business Computer Challenge 2023”  

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องปฏิบัติการหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดีจากมหาวิทยาลัยทั้งหมด 17 ทีม 34 คน

 

ความคิดเห็น