วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ล่ามจีน วิชาภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตรจารย์ณภัทร เชาว์นวม ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาชาวจีน) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ห้อง 150904 

 

ความคิดเห็น