เป็นหลักสูตรปรับปรุงเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู สมัครได้ที่
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp
1. สมัครออนไลน์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2566
2. สมัครด้วยตนเอง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 เมษายน 2566
ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 8 อาคาร 15 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
4. สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
5. ประกาศผลการคัดเลือก : วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
6. วันรายงานตัว – วันปฐมนิเทศ : ให้ดูประกาศผลการสอบคัดเลือก

ความคิดเห็น