ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเสษ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ความคิดเห็น