ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ***คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ การอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น