บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” นักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้อง นักเรียน 42 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า E1/E2 ค่า t-test แบบ Dependent

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.19/83.57 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2016 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.63)

 

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ,การใช้โปรแกรม Microsott Excel 2016

ความคิดเห็น