ลงพื้นที่ การพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อำเภอห้วยราช และอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1

ความคิดเห็น