วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์โครงงานคณิตศาสตร์ ในรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

ความคิดเห็น