ร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จ. บุรีรัมย์ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น