วันที่ 24 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ออนไลน์)

ความคิดเห็น