วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์โดยใช้ถ้วยกระดาษเป็นสื่อการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผอ.ฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช. และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ออนไลน์)

ความคิดเห็น