วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมสัมมนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ออนไลน์)

ความคิดเห็น