ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น