วันที่ 7 มีนาคม 2566 เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการถอดบทเรียนในโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ Soft Skill สู่การเป็นนักนวัตกร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน โดยให้ประธานค่ายทั้ง 9 ค่ายนำเสนอค่ายที่ตนเองได้ทำ รวมถึงการนำเครื่องมือวิศวกรสังคมเข้าไปใช้ในการจัดค่ายอย่างไร พร้อมรับคำเสนอแนะจาก อาจารย์กรรัช มากเจริญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิชาชีพครู อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น